1398/5/12 شنبه

اشعه ماوراي بنفش

تاريخچه:

طيف نوري در قرن 17 ميلادي توسط نيوتن از منشور عبور داده شد و اجزاءتشكيل دهنده نور مرئي، مشخص گرديد. اشعه ماوراي بنفش (UV) پس از گذشت دو قرن در سال 1807 ميلادي كشف شد. در سال 1879 به كمك دستگاههاي نورسنجي مشخص شد كه اشعه هاي نور خورشيد با طول موج كمتر از 300 نانومتر به زمين نمي رسند و لايه ازن آن ها را جذب مي كند. در اواخر دهه 1950 ميلادي دكتر دونالد رابستون با استفاده از فسفر ميزان اشعه ماوراي بنفش (UV) را بر روي موجودات زنده به صورت علائم الكتريكي نشان داد .
                                                                                                                                                          ادامه 

اشعه ماوراي بنفش

تاريخچه:

طيف نوري در قرن 17 ميلادي توسط نيوتن از منشور عبور داده شد و اجزاءتشكيل دهنده نور مرئي، مشخص گرديد. اشعه ماوراي بنفش (UV) پس از گذشت دو قرن در سال 1807 ميلادي كشف شد. در سال 1879 به كمك دستگاههاي نورسنجي مشخص شد كه اشعه هاي نور خورشيد با طول موج كمتر از 300 نانومتر به زمين نمي رسند و لايه ازن آن ها را جذب مي كند. در اواخر دهه 1950 ميلادي دكتر دونالد رابستون با استفاده از فسفر ميزان اشعه ماوراي بنفش (UV) را بر روي موجودات زنده به صورت علائم الكتريكي نشان داد .
                                                                                                                                                          ادامه