1389/9/29 دوشنبه

حفاظ گذاری در برابرپرتوگیری خارجی

حفاظت در برابر پرتوگیری خارجی (حفاظ) ، حفاظ بتا، حفاظ گذاری در برابر پرتوهای ایکس و گاما، حفاظ گاما (اصول اساسی طرحهای حفاظتی)، حفاظ گاما (حفاظ گذاری و مثال)، مقادیر لایه های نیم کننده و یکدهم کننده برای چند نوع ماده (cm)، مثال، حفاظ گذاری در برابر نوترون.

ادامه

 حفاظ گذاری در برابرپرتوگیری داخلی

 
 حفاظت در برابر پرتوگیری داخلی، راههای ورود عناصر پرتوزا به بدن، عملکرد بیولوژیکی عناصر پرتوزا در بدن، ، حداکثر غلظت مجاز، محصور سازی، کنترل محیطی، کنترل فردی (پوشاک حفاظتی،حفاظت تنفسی)، مونیتورینگ ، انواع مونیتورینگ، مونیتورینگ فردی، متدهای سنجش رادیو نوکلوئیدها در بدن، شمارش خارجی بدن ، اندازه گیری رادیونوکلوئیدها در مواد بیولوژیکی، محاسبات دز داخلی بدن، محاسبات دز مواد بتا دهنده در بدن، محاسبه آهنگ دز اولیه، دز بتا در مدت زمان معین و بینهایت، محاسبه دز جذبی ناشی از رادیونوکلوئیدهای گاما دهنده، فاکتور ژئومتریک (g).                  ادامه