1389/9/23 سه‌شنبهمفاهیم اساسی صدا و پرتو
 
   موج چیست ؟

انتقال انرژي از يک نقطه به نقطه ديگر، از راه هاي متفاوتي انجام می شود: در  برخي از آن ها، ماده حامل و منتقل کننده انرژي است و در دیگر راه ها،  انتقال انرژي  از طریق حرکت موجي صورت می گیرد. در حرکت موجی، ماده منتقل نمي شود بلکه موج عامل انتقال انرژي است.

                                                                                                                                                     ادامه


آلودگی امواج


مقدمه:

انواع پرتوها در محيط كار و زندگي وجود دارند برخي از پرتوها به طور طبيعي در محيط يافت مي شوند و بسياري از آنها نيز براي بهره برداري از كاربردهاي مفيدي كه دارند ، بطور مصنوعي توليد مي شوند. همه پرتوها درصورت استفاده صحيح مي توانند نقش مفيد و مثبت در زندگي بشر داشته باشند؛ در حاليكه اگر بدون توجه به خطرات بالقوه آنها، مورد استفاده قرار گيرند مي توانند به انسان آسيب برسانند . لذا شناختن پرتوها و اثرات آنها مي تواند عامل مؤثري در كاربرد بهينه آنها باشد.

                                                       ادامه 


استانداردها ،ضوابط و دستورالعملها

 
  • ماده 29 قانون هوای پاک مصوب 1396

  • استاندارد و معیارهای سر و صدا (حدود مجاز آلودگی صوتی در خودروهای تولید داخل مصوب 12/2/1384 شورای عالی حفاظت محیط زیست)

                                                 ادامه 


 

اقدامات انجام شده در بخش صدا و امواج

 
  • پیگیری شکایت مردمی از صدای ناشی از نیروگاه گازی شیرازو بازدید و اندازه گیری و تهیه گزارش نهایی سال های 1389 و 1391

  •  مطالعه و بررسی میزان تاثیر بکارگیری دیوارهای صوتی بر کاهش میزان صدای ناشی از ترافیک بر مناطق مسکونی و تهیه گزارش نهایی 1392

                                                 ادامه حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق