1389/9/22 دوشنبه

برنامه های جامع کاهش آلودگی هوا 
در این قسمت، گزارش پیشرفت کار برنامه جامع کاهش آلودگی هوای شهرهای آلوده کشور به شرح ذیل ارائه شده است:
 
- شهر اراک:
 
¨  وضعیت برنامه جامع شهر اراک
- انجام مطالعات این طرح از تاریخ 1379 لغایت 1381 بر اساس شرح خدمات مورد تائید سازمان محیط زیست-دفتر بررسی آلودگی هوا
- تصویب کلیات برنامه در شورای برنامه ریزی استان، به استناد مصوبه شماره 46258 ر ت 22293هـ مورخ 18/8/1382 هیأت محترم وزیران
- بررسی و تصویب شرح خدمات برنامه در کارگروه آمایش و محیط زیست و موافقت با عقد قرارداد با دانشگاه اصفهان با اعتباری معادل 250 میلیون ریال جهت انجام مطالعات مورد نظر که از آذرماه سال جاری شروع و مشاور می باید ظرف مدت 8 ماه نتایج مطالعات خود را ارائه نماید .
   
محور اول: صنعت
 
1-1-  ساماندهی استقرار صنعت استان در محورهای مختلف شهر اراک و جلوگیری از گسترش طولی صنعت در محورهای مختلف
1-2-   جلوگیری از پراکندگی صنایع و واحدهای تولیدی و هدایت به استقرار در شهرکهای صنعتی
1-3- برنامه ریزی جهت هدایت و انتقال کوره های آجرپزی شهر اراک به مکان مناسب که منجر تصویب مطالعات امکان سنجی و مکان سنجی گردیده و تا پایان سالجاری ضمن اتمام مطالعات نسبت به تعیین تکلیف و اتخاذ روشهای مناسب در خصوص واحدهای قدیمی و جدیدالاحداث معمول خواهد گردید .
                                                                                                                                          
  ادامه