1389/9/22 دوشنبه

منابع ثابت
منابع ثابت شامل واحدهای صنعتی نظیر فرودگاهها، واحد های تجاری و خدماتی و مصارف خانگی می باشد. معمولاً سیستم های ساکن از سوخت یا زغال سنگ استفاده می نمایند. پروسه های کارخانه ای از قبیل خرد کردن، آرد کردن ، تجزیه کردنو ... همگی از جمله تحولات آلوده کننده محیط محسوب می شوند. منبع اصلی اکسیدهای گوگرد ناشی از احتراق سوختهایی است که دارای سولفور می باشند ولی اکسیدهای سولفور از طریق آن دسته از پروسه هایی که شامل اسید سولفوریک می باشند نیز تولید می شود.
افزایش جمعیت سبب افزایش منابع خانگی و تجاری می شود که نقش اساسی در رفاه جامعه دارند. در واحدهای خانگی، احتراق سوخت در آشپزخانه یا گرمایش بخاری ها یا سیستم حرارات مرکزی وجود دارد و در واحدهای تجاری ، گرمابه ها، هتل ها، نانوایی ها و ... که از طریق مصرف سوخت ایجاد آلودگی می کنند آلاینده هایی نظیر ذرات دوده، منوکسید کربن و .... ایجاد می شود.  ادامه

کنترل آلاینده های هوا ( منابع ساکن )
 در زمینه کنترل آلاینده های ناشی از فرآیند های صنعتی روشهای کلی ذیل مد نظر میباشند .
-        تغییر در مراحل عملیات کارخانه
-        تغییر در سوخت
-        نصب وسایل کنترل ذرات و گازها
                                                         ادامه