1389/9/23 سه‌شنبه

پرتوهای یونساز :

ایکس و گاما

پرتو
x ، لوله مولد پرتو ایکس، انواع پرتو x ، پرتوx ویژه، پرتو گاما، الکترون تبدیل داخلی، برخورد پرتوها با ماده (اصطلاحات اساسی).          ادامه


 
واکنش پرتوهای یونساز با ماده

واکنش پرتو آلفا با ماده، برد پرتو آلفا،  واکنش پرتو بتا با ماده، احتمال در برخورد بتا با هر ماده، ایجاد اثر یونیزاسیون و تحریک ( یونش و برانگیزش ) ، تابش ترمزی، اثر تابش چرنکوف، اثر پس پراکندگی، واکنش پرتو گاما با ماده ،  4 روش برخورد پرتو گاما با ماده ، ایجاد زوج یون، پراکندگی کامپتون، جذب فوتو الکتریک، فروپاشی فوتونی، واکنش پرتو نوترون با ماده، برهم کنش،  برخورد شکافت و در هم پاشی، فعالسازی نوترونی .         
ادامه


کمیتها و یکاها

کمیتها و یکاها، انرژی پرتو، پرتودهی و آهنگ پرتودهی ، کرما و آهنگ کرما ، دز جذب شده و آهنگ دز جذب شده ، دز عضو و آهنگ دز عضو، دز معادل و آهنگ دز معادل ، دز مؤثر ، دز معادل و موثر جمعی  ، دز معادل اجباری ، دز موثر اجباری ، چند مثال از دزهای دریافتی در کاربردهای مختلف.     
 ادامه


کاربرد پرتوهای یونساز

کاربرد پرتوهای یونساز، کاربرد در صنعت، کاربرد در صنعت ( گاماگرافی واندازه گیری میزان رطوبت و دانسیته ، کاربرد گاما) ، ، کاربرد در کشاورزی،  کاربرد در پزشکی(تشخیص با پرتو ایکس)، کاربرد در پزشکی(کاربرد رادیوایزوتوپها
درتشخیص و درمان).           
 ادامه


اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز

اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز، تئوری حساسیت سلولی، بافتهای حساس و مقاوم، تقسیم بندی اثرات بیولوژیک، اثرات پرتو بر سلول، اثرات زود رس پرتو بر انسان(اثرات پوستی، اثرات روی عناصر خونی و اثرات روی سلولهای جنسی اثرات روی جنین)، اثرات پرتوگیری تمام بدن، اثرات تاخیری، (سوماتیکی (سرطان)، ژنتیکی).     
 ادامه


روشهای کنترل پرتوهای یونساز

روشهای کنترل پرتوها و کاهش اثرات سوء آنها، حدود مجاز، معیارهای اصلی ایمنی تابش، مقررات فعالیت پرتوی حد دز، جدول راهنما برای تماس با پرتوهای یونساز، کنترل پرتوگیری خارجی، زمان، فاصله (منبع نقطه ای و مثال، منبع خطی و مثال، منبع سطحی و مثال).          
ادامه


وسائل اندازه گیری پرتوهای یونساز

 
وسائل اندازه گیری پرتوهای یونساز ، شمارشگرهای گازی، نواحی مختلف شمارشگرهای گازی، اتاقک یونش، شمارنده تناسبی، شمارنده گایگر مولر، زمان مرگ شمارنده گایگر مولر، آشکار سازهای سوسوزن، ، لوله تقویت گر نوری، دزیمتر جیبی، فیلم بج، فیلم بج تشکیل تصویر نهان ، فیلم بج ، دز نوترون، دز سنج گرمالیان TLD        
 ادامه


 
سرطانزائی پرتوهای یونساز 

مقدمه، مکانیسمهای سرطانزائی تشعشع، انواع سرطانهای تشعشع، سرطان تیروئید، سرطان پستان، سرطان استخوان، سرطان پوست، سرطان ریه و سرطان خون


آب مروارید

تاریخچه، علائم کاتارکت، پرتوهائی که باعث کاتاراکت میشوند، ماوراء بنفش و کاتارکت، مادون قرمز و کاتارکت، لیزر و کاتارکت .
ادامه