1389/9/27 شنبه

پرتوهای الکترومغناطیس

پرتوهای الکترومغناطیس، خاصیت ذره ای پرتوهای الکترومغناطیس،  بیناب پرتوهای الکترومغناطیس، امواج رادیوئی، کاربردهای پرتوهای فرکانس رادیوئی، پرتوهای اپتیکی (مادون قرمز)، پرتوهای اپتیکی (نورمرئی)، لیزر، لیزر(چگونگی بوجود آمدن نور مرئی)، ساختمان لیزر، لیزر یاقوتی، لیزر هلیوم - نئون، انواع کاربرد لیزر، کاربرد لیزر در پزشکی، کاربرد لیزر در صنعت، کاربرد لیزر در اندازه گیری و کنترل، کاربرد لیزر در زمینه شیمی، کاربرد نظامی لیزر، سایر کاربردها، پرتو ماوراء بنفش.                          ادامه