1389/9/29 دوشنبه
مواد رادیو اکتیو

مقدمه، ساختمان اتم، ذرات بنیادی در اتم، مدارهای الکترونی هسته و ساختار آن، ترازهای انرژی ذرات، نمودار Segre، مواد رادیواکتیو، مواد رادیواکتیو طبیعی، سری نپتونیوم، سری اورانیوم 238، سری 232Th (سری توریوم)، مواد رادیو اکتیو مصنوعی، طرق تهیه رادیو ایزوتوپها.      ادامهخصوصیات مواد رادیو اکتیو

نیمه عمر، اکتیویته،  پرتو، پرتوهای ذره ای، پرتوهای ذره ای ( میزان انرژی پیوندی هسته، جدول ایزوتوپها)، پرتوهای ذره ای باردار، پرتو آلفا، پرتو آلفا ( نحوه محاسبه انرژی)، تمرین.      ادامه