1398/2/28 شنبه


در ابلاغی از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، جناب آقای مهندس سید محمد مهدی میرزایی قمی به عنوان رئیس مركز ملی هوا وتغییر اقلیم منصوب شد.