1398/2/28 شنبه


در حکمی از سوی دکتر علی سلاجقه، معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، جناب آقای دکتر داریوش گل علیزاده به عنوان رییس مركز ملی هوا وتغییر اقلیم منصوب شد.