1398/2/28 شنبه


در ابلاغی از سوی معاونت محترم محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، جناب آقای مهندس داریوش گل علیزاده به عنوان سرپرست مركز ملی هوا وتغییر اقلیم منصوب شد.