دستورالعمل ها

1398/4/24 دوشنبه


آئین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها  ماده 2 قانون هوای پاک آئین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 3 قانون هوای پاک


آئین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون هوای پاک


آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون هوای پاک آئین نامه اجرایی ماده 8 قانون هوای پاک 


آئین نامه اجرایی ماده 8 تبصره های مواد 4 و 6 قانون هوای پاک 


مقررات و ضوابط استقرارواحد های تولیدی ، صنعتی و معدنی در راستای ماده 11


حدود مجاز انتشار آلاینده های هوا به استناد تبصره 3 ماده 12 قانون هوای پاک 

حدود مجاز انتشار ترکیبات مولد بو از کلیه منابع ساکن به استناد تبصره 3 ماده 12

آئین نامه اجرایی ماده 14  قانون هوای پاک  

شیوه نامه تشخیص صنایع آلاینده مشمول انتقال - ذیل ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون هوای پاکآئین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 16 قانون هوای پاک


آئین نامه اجرایی ماده 17 قانون هوای پاک 


دستورالعمل آئین نامه اجرایی ماده 17 قانون هوای پاک


دستورالعمل ماده 7 آئین نامه اجرایی ماده 17 قانون هوای پاکآئین نامه اجرایی ماده 22 قانون هوای پاک


آئین نامه اجرایی ماده 29 قانون هوای پاک


شیوه نامه آزمون تراز صدای خودروهای سنگین و نیمه سنگین در مراکز معاینه فنی ( موضوع ماده 29 قانون هوای پاک)


شیوه نامه آزمون تراز صدای موتورسیکلت ها در مراکز معاینه فنی ( موضوع ماده 29 قانون هوای پاک )


حدود انتشار امواج و پرتوهای موضوع ماده 30 قانون هوای پاک دستورالعمل آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون هوای پاک


مصوبه شماره 212326 ت/ 46320 هـ مورخ16/12/1390 هیات محترم وزیران در مورد کاهش آلودگی هوای هشت کلان شهر


مصوبه شماره 12782/ت 49952 هـ  مورخ 10/2/1393 هیات محترم وزیران برای مقابله موثر با آلودگی هوا 


 مصوبه شماره 38454/ت 53172 هـ مورخ 2/4/1395 هیات محترم وزیران در مورد کاهش آلودگی هوا 


دستورالعمل مواقع اضطراری آلودگی هوا


آئین نامه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت


آئین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه فنی و صدور برگ معاینه فنی خودرو


دستورالعمل ارزیابی، رتبه بندی و نحوه همکاری شرکت های بازرسی


دستورالعمل تطابق تولید موتورسیکلت در سال 1401


مصوبه حدود مجاز معاینه فنی خودرو


آئین نامه از رده خارج کردن خودرو فرسوده


شرح ممنوعیت واردات آزبست


آئین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی و پرتوها


جبران خسارت ناشی از خشکسالی 


آئین نامه کنوانسیون تغییر اقلیم آب و هوا و پرتکل
 
1