پروژه ها

1395/8/22 شنبه

عناوین پروژه‌های در حال اجرا مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم:

عنوان پروژه

مجری/مشاور

سال شروع

وضعیت پروژه

تهیه فهرست انتشار آلاینده‌های هوا شامل منابع انسان ساز و تدوین و ارزیابی سناریوهای اصلی کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها

کنسرسیوم دانشگاه‌های برتر

1397

در حال انجام

بازنگری حدود مجاز معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت‌ها با فناوری جدید

شرکت مهندسین مشاور افق گستر سازندگی

1398

در حال انجام

تهیه دستورالعمل  نحوه محاسبه جرائم ناشی از خسارات زیست محیطی آلودگی هوا

دانشگاه شهید بهشتی

1398

در حال انجام

تهیه دستورالعمل مدیریت و پایش انتشار غبار معادن و اجرای یک نمونه پایلوت

شرکت فناوری‌های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه‌های انرژی (فن پایا)

1398

عقد قرارداد

شناسایی منابع اصلی انتشار ذرات معلق در هوای کلانشهرها

در مرحله تهیه شرح خدمات و انتخاب مشاور

 

1