عناوین روزهای هفته هوای پاک 1401

عناوین روزهای هفته هوای پاک 1401
عناوین روزهای هفته هوای پاک 1401
 

شنبه 24 دی هوای پاک، قانون و دستاوردها
 
یکشنبه 25 دی هوای پاک حمل و نقل عمومی

دوشنبه 26 دی هوای پاک سلامت و بهداشت عمومی
 
سه شنبه 27 دی هوای پاک نظام مدیریت سبز شهرداریها
 
چهارشنبه 28 دی هوای پاک تولید دانش بنیان و اشتغال سبز
 
پنج شنبه 29 دی هوای پاک مشارکت مردمی و مسئولیت اجتماعی
 
جمعه 30 دی هوای پاک آموزش، فرهنگ سازی و رسانه

 
بيشتر