اخبار کیفیت هوا

تحلیل وضعیت شاخص آلودگی هوا در هشت کلان شهر در تاریخ1402/06/26

تحلیل وضعیت شاخص آلودگی هوا در هشت کلان شهر در تاریخ1402/06/26

شهر تهران در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس،  عامل ذرات معلق کمتر از دونیم میکرون   (AQI=102)
شهر تبریز در وضعیت   قابل قبول،  عامل ذرات معلق کمتر از دونیم میکرون  (AQI=57)
شهر اصفهان در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس، عامل ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون  (AQI=127)
شهر کرج در وضعیت قابل قبول عامل ذرات معلق  کمتر از دونیم میکرون (AQI=88)
شهر مشهد در وضعیت قابل قبول  ، عامل ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون(AQI=57)
شهر اهواز در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس عامل ذرات معلق  کمتر ازدو نیم میکرون  (AQI=104)
شهر شیراز در وضعیت قابل قبول، عامل ذرات معلق کمتر ازدو نیم میکرون(AQI=59)
شهر اراک دروضعیت ناسالم برای گروه های حساس ، عامل ذرات معلق  کمتر از دونیم میکرون  (AQI=114)
بيشتر