اخبار کیفیت هوا

تحلیل وضعیت شاخص آلودگی هوا در هشت کلان شهر در تاریخ1402/06/27

تحلیل وضعیت شاخص آلودگی هوا در هشت کلان شهر در تاریخ1402/06/27
شهر تهران در وضعیت  قابل قبول،  عامل ذرات معلق کمتر از دونیم میکرون   (AQI=87)
شهر تبریز در وضعیت   قابل قبول،  عامل ذرات معلق کمتر از دونیم میکرون  (AQI=53)
شهر اصفهان در وضعیت  قابل قبول، عامل ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون  (AQI=100)
شهر کرج در وضعیت قابل قبول عامل ذرات معلق  کمتر از دونیم میکرون (AQI=90)
شهر مشهد در وضعیت قابل قبول  ، عامل ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون(AQI=64)
شهر اهواز در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس عامل ذرات معلق  کمتر ازدو نیم میکرون  (AQI=118)
شهر شیراز در وضعیت قابل قبول، عامل ذرات معلق کمتر ازدو نیم میکرون(AQI=68)
شهر اراک دروضعیت ناسالم برای گروه های حساس ، عامل ذرات معلق  کمتر از دونیم میکرون  (AQI=118)"
بيشتر