اخبار کیفیت هوا

تحلیل وضعیت شاخص آلودگی هوا در هشت کلان شهر در تاریخ1402/07/01

تحلیل وضعیت شاخص آلودگی هوا در هشت کلان شهر در تاریخ1402/07/01
شهر تهران در وضعیت  قابل قبول،  عامل ذرات معلق کمتر از دونیم میکرون   (AQI=77)
شهر تبریز در وضعیت  پاک، عامل ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون  (AQI=100)
شهر اصفهان در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس عامل ذرات معلق  کمتر ازدو نیم میکرون  (AQI=105)
شهر کرج در وضعیت قابل قبول عامل ذرات معلق  کمتر از دونیم میکرون (AQI=84)
شهر مشهد در وضعیت قابل قبول  ، عامل ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون(AQI=53)
شهر اهواز در وضعیت قابل قبول، عامل ذرات معلق  کمتر ازدو نیم میکرون  (AQI=97)
شهر شیراز در وضعیت قابل قبول، عامل ذرات معلق کمتر ازدو نیم میکرون(AQI=80)
شهر اراک دروضعیت قابل قبول، عامل ذرات معلق  کمتر از دونیم میکرون  (AQI=93)" 
بيشتر