اخبار کیفیت هوا

تحلیل وضعیت شاخص آلودگی هوا در هشت کلان شهر در تاریخ1402/07/03

تحلیل وضعیت شاخص آلودگی هوا در هشت کلان شهر در تاریخ1402/07/03

شهر تهران در وضعیت  قابل قبول،  عامل ذرات معلق کمتر از دونیم میکرون   (AQI=70)
شهر تبریز در وضعیت  پاک، عامل ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون  (AQI=45)
شهر اصفهان در وضعیت قابل قبول عامل ذرات معلق  کمتر ازدو نیم میکرون  (AQI=76)
شهر کرج در وضعیت قابل قبول عامل ذرات معلق  کمتر از دونیم میکرون (AQI=73)
شهر مشهد در وضعیت قابل قبول  ، عامل ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون(AQI=61)
شهر اهواز در وضعیت ناسالم، عامل ذرات معلق  کمتر ازدو نیم میکرون  (AQI=154)
شهر شیراز در وضعیت قابل قبول، عامل ذرات معلق کمتر ازدو نیم میکرون(AQI=70)
شهر اراک دروضعیت ناسالم برای گروه های حساس، عامل ذرات معلق  کمتر از دونیم میکرون  (AQI=108)"           
بيشتر