اخبار کیفیت هوا

تحلیل وضعیت شاخص آلودگی هوا در هشت کلان شهر در تاریخ1402/07/04

تحلیل وضعیت شاخص آلودگی هوا در هشت کلان شهر در تاریخ1402/07/04
شهر تهران در وضعیت  قابل قبول،  عامل ذرات معلق کمتر از دونیم میکرون   (AQI=70)
شهر تبریز در وضعیت  پاک، عامل ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون  (AQI=46)
شهر اصفهان در وضعیت قابل قبول عامل ذرات معلق  کمتر ازدو نیم میکرون  (AQI=75)
شهر کرج در وضعیت قابل قبول عامل ذرات معلق  کمتر از دونیم میکرون (AQI=76)
شهر مشهد در وضعیت قابل قبول  ، عامل ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون(AQI=72)
شهر اهواز در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس، عامل ذرات معلق  کمتر ازدو نیم میکرون  (AQI=146)
شهر شیراز در وضعیت قابل قبول، عامل ذرات معلق کمتر ازدو نیم میکرون(AQI=82)
شهر اراک دروضعیت نقابل قبول، عامل ذرات معلق  کمتر از دونیم میکرون  (AQI=88)"
بيشتر