اخبار کیفیت هوا

تحلیل وضعیت شاخص آلودگی هوا در هشت کلان شهر در تاریخ1402/08/27

تحلیل وضعیت شاخص آلودگی هوا در هشت کلان شهر در تاریخ1402/08/27





شهر تهران در وضعیت   قابل قبول،  عامل ذرات معلق کمتر از دونیم میکرون   (AQI=74)
شهر تبریز در وضعیت   قابل قبول، عامل ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون  (AQI=55)
شهر اصفهان در وضعیت   قابل قبول،  ذرات معلق  کمتر ازدو نیم میکرون  (AQI=77)
شهر کرج در وضعیت  قابل قبول،عامل ذرات معلق  کمتر از دونیم میکرون (AQI=69)
شهر مشهد در وضعیت ناسالم  ، عامل ذرات معلق کمتر از دو  نیم میکرون(AQI=182)
شهر اهواز در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس ، عامل ذرات معلق  کمتر ازدو نیم میکرون  (AQI=108)
شهر شیراز در وضعیت قابل قبول، عامل ذرات معلق کمتر ازدو نیم میکرون(AQI=63)
شهر اراک دروضعیت  قابل قبول، عامل دی اکسید گوگرد (AQI=73)"
"براساس آنچه درسايت ماهواره اروپايي (Eumetsat)   (ازساعت8  صبح1402/8/26 تا 8  صبح1402/8/27 )مشاهده گرديده
تحلیل و پیش بینی گردوغبارکشور
بدلیل پوشش ابر در حال عبورکه در ناحیه شمالی کشور  قابل مشاهده است  ، تحلیل وضعیت پراکنش گرد و غبار در مناطق مذکور، طی روز گذشته امکان پذیر نمی باشد .از حدود 3 بعد از ظهر دیروز گرد و غبار قابل ملاحظه ای کل متاطق بدون پوشش ابر ، بخصوص مناطق کوهستانی غرب، شمال شرق ایران  و کوهپایه های رشته کوه زاگرس  را در بر گرفت و تا صبح امروزغلظت روند افزایش داشته و از حدود 6صبح کمی در ناحیه زاگرس فروکش کرده و غلظت ذرات کاهش داشته است.
 
بيشتر