اخبار کیفیت هوا

تحلیل وضعیت شاخص آلودگی هوا در هشت کلان شهر در تاریخ1402/08/29

تحلیل وضعیت شاخص آلودگی هوا در هشت کلان شهر در تاریخ1402/08/29

شهر تهران در وضعیت   قابل قبول،  عامل ذرات معلق کمتر از دونیم میکرون   (AQI=68)
شهر تبریز در وضعیت   قابل قبول، عامل ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون  (AQI=55)
شهر اصفهان در وضعیت  ناسالم برای گروههای حساس،  ذرات معلق  کمتر ازدو نیم میکرون  (AQI=129)
شهر کرج در وضعیت  قابل قبول،عامل ذرات معلق  کمتر از دونیم میکرون (AQI=85)
شهر مشهد در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس  ، عامل ذرات معلق کمتر از دو  نیم میکرون(AQI=137)
شهر اهواز در وضعیت ناسالم  ، عامل ذرات معلق  کمتر ازدو نیم میکرون  (AQI=155)
شهر شیراز در وضعیت قابل قبول، عامل ذرات معلق کمتر ازدو نیم میکرون(AQI=90)
شهر اراک دروضعیت  قابل قبول، عامل ذرات معلق کمتر ازدو نیم میکرون (AQI=80)"  
                                                                                   

"براساس آنچه درسايت ماهواره اروپايي (Eumetsat)   ( ازساعت8  صبح1402/8/27 تا 8  صبح1402/8/28 )

مشاهده گرديده
تحلیل و پیش بینی گردوغبارکشور

بدلیل پوشش ابر در حال عبورکه در اکثر مناطق کشور  قابل مشاهده است  ، تحلیل وضعیت پراکنش گرد و غبار در ، طی روز گذشته امکان پذیر نمی باشد.          
بيشتر