اطلاعیه ها

ثبت نام در سامانه ویژه مشمولین ماده 17 قانون هوای پاک اطلاعیه

در راستای اجرای ماده 17 قانون هوای پاک، کلیه مشمولین مکلفند، نسبت به ثبت موتورخانه خود و درخواست بازرسی از طریق سامانه

موضوع این ماده به نشانی
https://isom.inso.gov.ir/energy/mainpage.php     اقدام نمایند

 
بيشتر