فراخوان

فراخوان مشارکت در بازنگری دستورالعمل نحوه تهیه و ارائه گزارش مدل سازی پراکنش غلظت آلاینده های هوا در گزارشات ارزیابی اثرات محیط زیستیEIA

فراخوان مشارکت در بازنگری دستورالعمل نحوه تهیه و ارائه گزارش مدل سازی پراکنش غلظت آلاینده های هوا در گزارشات ارزیابی اثرات محیط زیستیEIA 
 داریوش گل علیزاده، رییس مرکزملی هوا و تغییراقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، اعلام کرد، این مرکز در نظر  دارد، در اجرای مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 144479/45880 مورخ 1390/07/20 به منظور ایجاد وحدت رویه در تهیه گزارش مدل سازی پراکنش غلظت آلاینده های هوا در گزارش های ارزیابی اثرات محیط زیست و تسریع در بررسی و اعلام نظر نهایی، نسبت به بازنگری و تدوین دستورالعمل نحوه تهیه گزارش و چک لیست‌های فنی اقدام نماید، لذا به همین منظور از کلیه متخصصان و صاحب نظران حوزه آلودگی هوا، دعوت به عمل می آید، حداکثر تا تاریخ 1402/06/15 نظرات فنی و تخصصی خود را در خصوص دستورالعمل پیوست به نشانی tamjidi@doe.ir  ارسال نمایند.
متقاضیان برای دریافت پیش نویس دستورالعمل این فراخوان  اینجا  کلیک کنند.
بيشتر